Post

Community Vaccination Clinic Tomorrow at Luther Burbank HS
Anyone 18 or older living in specific Zip Codes

Note: This message is in many languages

Dear SCUSD Employees and Families -

SCUSD in partnership with Dr. Rusty Oshita with Urgent Care Now is hosting a COVID vaccine clinic:

Tuesday, April 13, 2021 from 9am – 2pm
Luther Burbank High School
3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823


4,000 vaccines of the 1-dose Johnson & Johnson (Janssen) vaccine will be provided.  The one dose vaccine means you will be fully vaccinated in just 2 weeks!

Everyone 18 years and older living in specific zip codes are eligible. To see if your eligible, please sign up as soon as possible by clicking the link to schedule an appointment:

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

If you are not able to make clinic or the spaces are full, we will continue to offer opportunities for vaccination.

We encourage everyone to get vaccinated as soon as possible!

Estimados empleados y familias de SCUSD:

SCUSD en asociación con el Dr. Rusty Oshita con Urgent Care Now está organizando una clínica de vacunación contra COVID:

Martes 13 de abril del 2021 de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Luther Burbank High School
3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823


Se proporcionarán 4,000 vacunas de la vacuna Johnson & Johnson (Janssen) de dosis única. ¡La vacuna de dosis única significa que usted estará completamente vacunado en solamente 2 semanas!

Todas las personas de 18 años y mayores que viven en códigos postales específicos son elegibles. Para ver si usted es elegible, regístrese lo antes posible haciendo clic en el siguiente enlace para programar una cita:

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

Si no puede asistir a la clínica o si no hay espacios disponibles, continuaremos ofreciendo oportunidades para la vacunación.

¡Alentamos a todos a que se vacunen lo antes posible!


Nyob Zoo SCUSD Cov Neeg Ua Haujlwm thiab Cov Tsev Neeg -

SCUSD koomtes nrog Dr. Rusty Oshita uas yog Urgent Care Now los ua ib lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID:

Hnub Tuesday, Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 13, 2021 thaum 9am – 2pm
Luther Burbank High School
3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823


Yuav muab 4,000 koob tshuaj uas yog tsuas txhaj 1-koob Johnson & Johnson (Janssen) rau sawv daws.  Koob tshuaj tiv thaiv uas tsuas txhaj ib zaug txhais tau tias koj yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv nyob rau ob lub asthiv nkaus xwb!

Txhua tus neeg muaj 18 xyoo thiab laus dua nyob rau ntawm tej cheeb tsam zip codes tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj.  Mus saib seb koj puas tsim nyog tau txhais kev txhaj tshuaj, thov mus sau npe sai li sai tau los ntawm mus nias rau lub link kom teem sijhawm rau koj:

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

Yog tias koj mus tsis tau rau ntawm lub chaw txhaj tshuaj lossis cov chaw teem sijhawm puv tag lawm, peb yuav muab sijhawm txhaj tshuaj tiv thaiv txuas ntxiv.

Peb nqua hu kom txhua leej txhua tus mus txhaj tshuaj kom sai li sai tau!

尊敬的SCUSD學區的員工和家庭-

SCUSD與Urgent Care Now的Rusty Oshita醫生合作將舉辦一次注射COVID疫苗活動:

2021年4月13日,星期二,上午9點至下午2點

Luther Burbank High School
3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823
3500 Florin Road,沙加緬度,CA 95823


我們將提供4,000支一劑強生Janssen疫苗。一劑疫苗意味著,您將在兩週內獲得完全疫苗接種!

年齡在18歲以上且居住在特定郵政編碼中的每個人都有資格。要查看您是否符合條件,請盡快報名,單擊以下鏈接來安排預約 please sign up as soon as possible :

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

如果您無法做這次門診或注射名額已滿,我們將繼續提供下次接種疫苗的機會。

我們鼓勵大家盡快接種疫苗!


Các Nhân Viên và Gia Đình SCUSD thân mến -

SCUSD hiện đang hợp tác với Dịch Vụ Chăm Sóc Khẩn (Urgent Care) của Bác sĩ Rusty Oshita để tổ chức một địa điểm tiêm chủng vắc xin COVID:

Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 từ 9 giờ sáng – 2 giờ trưa
Trường Trung Học Luther Burbank
3500 Florin Road,Sacramento, CA 95823


4,000 mũi vắc xin một liều của Johnson & Johnson (Janssen) sẽ được cung cấp.  Vắc xin một liều có nghĩa là quí vị sẽ được tiêm chủng miễn dịch đầy đủ chỉ trong 2 tuần!

Mọi người từ 18 tuổi trở lên và các người già đang sống trong các mã vùng cụ thể sẽ hội đủ điều kiện.  Để xem quí vị có hội đủ điều kiện hay không, xin đăng ký càng sớm càng tốt bằng cách nhấn vào đường dẫn để lấy hẹn:

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

Nếu quí vị không thể đến địa điểm tiêm chủng hoặc không còn chỗ, chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng cơ hội giúp quí vị được chủng ngừa.

Chúng tôi khuyến khích mọi người tiêm chủng vắc xin càng sớm càng tốt!